Integritetspolicy för medlemmar


Inledning

I denna integritetspolicy förklarar vi, Revati Sverige AB (”Bolaget”), hur vi behandlar information kring enskilda näringsidkare som är medlemmar på webbsidan och klargöra vilka som ansvarar för vissa personuppgifter som behandlas av andra än Bolaget. Integritetspolicyn beskriver dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande avseende behandlingen av dina personuppgifter.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Bolaget är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som avser våra medlemmar.

Bolaget är inte ansvarig för mejladresser som medlemmar lägger in.

Nedan finner du Bolagets kontaktuppgifter.

Revati Sverige AB
Västerås (Hållgatan 4)
0707796409

Vid frågor om Bolagets behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud på support@revati.se.

Typer av personuppgifter som behandlas

Bolaget behandlar följande personuppgifter om enskilda näringsidkare.

 • Namn på den enskilda firman (som kan vara ett personnamn)
 • Firmans organisationsnummer (vilket även är ett personnummer)
 • Adress
 • Företagets "place ID" som identiferar företaget på Google

Får jag lägga in mina kunders mejladresser utan att de vet om det?

Ja, det får du enligt datainspektions vägledning genom intresseavvägning. Syftet med att göra en kundnöjdhetsundersökning för ditt företag

Vid frågor om säkerheten kring hur vi hanterar dina kunders mejladresser, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud på support@revati.se.

Vad använder bolaget dina uppgifter till?

Dina personuppgifter behandlas för att Bolaget ska kunna tillhandahålla sin tjänst. Endast företagets namn visas i mejlutskicken till era kunder för att kunden ska kunna identifiera företaget.

Den enskilda firmans organisationsnummer/personnummer behandlas i den mån det är nödvändigt för att kunna säkerställa firmans identitet. Behandlingen utförs med en intresseavvägning som laglig grund.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Bolaget kan komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag. För det fall att hela eller delar av Bolagets verksamhet avyttras kan Bolaget komma att överföra dina personuppgifter till en potentiell köpare av verksamheten.

Dina rättigheter

Du har vissa lagstadgade rättigheter som du kan göra gällande mot Bolaget. Nedan följer en sammanfattning av dessa rättigheter. För fullständig information om dina rättigheter, vänligen se Dataskyddsförordningen, Avsnitt 3–5.

 • Rätt till tillgång/registerutdrag. Du har rätt att få svar på huruvida Bolaget behandlar personuppgifter om dig. Om så är fallet har du rätt till information om bl.a. vilka personuppgifter som behandlas, ändamålen med behandlingen, vilka externa mottagare som tar del av dina personuppgifter och hur länge vi sparar dina personuppgifter.
 • Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit Bolaget i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har även rätt att begära att Bolaget överför dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som behandlas på automatiserad väg, och som grundas på ditt samtycke eller på ett avtal där du är part.
 • Rättelse av felaktiga uppgifter. Du har rätt att begära att Bolaget korrigerar felaktig eller icke komplett information om dig själv.
 • Radering av vissa uppgifter. Du har rätt att begära att Bolaget raderar dina personuppgifter under vissa förutsättningar, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som vi samlade in personuppgifterna för.
 • Rätt att göra invändningar mot Bolagets behandling av personuppgifter. Du har rätt att invända mot Bolagets behandling av dina personuppgifter. Rätten att göra invändningar gäller bl.a. om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning, såvida inte Bolaget kan påvisa (i) tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller (ii) om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.
 • Rätt att invända mot direktmarknadsföring. Du har rätt att när som helst invända mot att Bolaget behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Om du invänder mot sådan behandling ska Bolaget utan onödigt dröjsmål upphöra med all direktmarknadsföring till dig.
 • Rätt till begränsning av behandling dina personuppgifter. Du har rätt att begära en begränsning av Bolagets behandling av dina personuppgifter i vissa fall. Om du exempelvis har bestridit att dina personuppgifter är korrekta, kan du begära begränsning av behandlingen under en tid som ger Bolaget möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.
 • Klagomål. Om du har klagomål avseende Bolagets behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge sådant klagomål till Datainspektionen.

Om du vill framställa begäran om registerutdrag, dataportabilitet, rättelse, radering, invändning eller begränsning, vänligen kontakta Bolaget på support@revati.se.

Ändringar i integritetspolicyn