Villkor


Dessa villkor tillämpas mellan Revati Sveroge AB (Orgnr. ), ägare av revati ("Revati") och det signerande företag (”Företaget”). Genom att ingå avtal med Revati accepterar Företaget nedanstående villkor. Revati skall på uppdrag av Företaget samla in omdömen från Företagets kunder och därtill marknadsföra Företagets produkter och/eller tjänster på www.revati.se. Revati innehar samtliga rättigheterna till allt innehåll på webbplatsen samt material som framställts av Revati eller av Revati utsedd underleverantör, såsom grafik, bilder, logotyper och mjukvara. Sådant material får inte utan skriftligt medgivande användas i annat sammanhang eller för annat ändamål än för att fullgöra avtalet.

Företaget ansvarar för att överlämna e-postadresser till Företagets befintliga kunder för att bistå Revati i insamlandet av omdömen från deras kunder. Genom att skicka över kontaktuppgifter till Revati garanterar Företaget att uppgifterna är till befintliga kunder. Omdömen från dessa kunder kan inte granskas i efterhand. Om Företaget inte överlämnar kontaktuppgifterna till Revati upphör Revatis åtaganden till Företaget. Revati skall behandla tillhandahållna kontaktuppgifter som konfidentiella och får inte dela kontaktuppgifterna till tredje part under några som helst omständigheter. Revati är begränsade till att endast använda kontaktuppgifterna till insamlandet av omdömen.

Fakturering sker i samband med publiceringsdatumet. Pris följer av detta partneravtal och anges exklusive mervärdesskatt. Betalningen skall vara Revati tillhanda senast 30 dagar efter fakturadatum om inget annat överenskommits. Om betalning inte fullgjorts senast på förfallodagen utgår dröjsmålsränta enligt lag. Företaget är skyldigt att utge ersättning för betalningspåminnelser och ev. inkassokostnader. Revati har, i väntan på betalning, rätt att inaktivera avtalade marknadsföringsinsatser för det fall fakturan går vidare till inkasso. Revati återaktiverar genast avtalade marknadsföringsinsatser vid fullgjord betalning. Revati har rätt att i samband med att avtal ingås inhämta kreditupplysning och annan information om kunden från kredit- eller personregister. Om Revati bedömer att det finns risk att kunden inte kan komma att fullgöra sina åtaganden i avtalet, förbehåller sig Revati rätten att säga upp avtalet eller besluta om särskilda betalningsvillkor utan iakttagande, oavsett om orderbekräftelse utfärdats.

Avtalet gäller från registreringsdatum och tillsvidare till och med Företaget har sagt upp avtalet. Avtalet löper då ut samma månad och förskottsbetalningarna upphör. Part äger rätt att säga upp Avtalet till upphörande om den andra parten väsentligen bryter mot sina åtaganden enligt avtalet och inte inom trettio (30) dagar efter skriftlig anmodan har vidtagit rättelse, eller om den andra parten försatts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, är föremål för företagsrekonstruktion eller eljest kan anses vara på obestånd. Dröjsmål med betalning överstigande trettio (30) dagar skall alltid anses utgöra väsentligt avtalsbrott, det befriar dock inte Företaget från att erlägga betalning till Revati. Företaget har rätt att säga upp eller frånträda avtalet om uppsägning sker inom fem dagar efter orderdatumet. Uppsägning av gällande avtal sker skriftligt.

Avtalet är begränsat till ansvar för direkt förlust. Revati ansvarar således inte för indirekt förlust såsom utebliven vinst, kostnader som blivit onyttiga eller för ersättning för såväl direkta som indirekta förluster som orsakats genom grov vårdslöshet eller uppsåt. Sammanlagda skadeståndsansvaret för Revati skall under alla omständigheter för varje kalenderår vara begränsat till ett belopp som högst motsvarar den ersättning som kunden betalat till Revati under aktuellt kalenderår. Force Majeure; Revati ersätter inte skada vid fel till följd av naturkatastrofer, allvarliga tekniska fel, krigstillstånd, konflikt på arbetsmarknaden, avbrott i Internetförbindelser, omständigheter utanför Revati kontroll och som Revati skäligen inte kunnat förväntas räkna med och vars följder Revati inte skäligen kunnat undvika eller övervinna. Revati har rätt att ändra dessa villkor minst 30 dagar innan ändringen träder i kraft. Dessa villkor skall tolkas i enlighet med svensk lag och skall prövas av svensk domstol med Västmanlands tingsrätt som första instans.